หน้าแรก

ประวัติสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่

ประวัติสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่โดยสังเขป

ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเมื่อ วันที่ 12 ส.ค.2470 ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,300 บาท
ชื่อเดิม “สถานีตำรวจภูธรสุนักข์หอน”
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2517 ได้รับอนุมัติจาก บก.ภ.3 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น
“สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่” จนถึงปัจจุบัน
ได้รับอนุมัติให้ยกฐานะมีอำนาจการสอบสวนคดีอาญา วันที่ 2 ตุลาคม 2530
และได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน โดยเช่าที่ดิน
ของวัดลาดเป้ง แทนอาคารหลังเดิมเมื่อปีงบประมาณ 2545 โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อ 1 มิ.ย. 2545 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2546 และเริ่มเปิดให้บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2546

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๓ ต.นางตะเคียน อ.เมือง จว.สมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๗๗๐๖๔๑

พื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวน ๒ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลลาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ – ๑๑ และตำบลนางตะเคียน หมู่ที่ ๑ - ๗ รวมทั้งสิ้น ๑๔ หมู่บ้าน พื้นที่ ๒๖ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร จำนวนทั้งสิ้น ๒๒,๓๕๙ คน